«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
Решение суда не вступило в законную силу и  на решение могут быть поданы апелляционная жалоба, ходатайство прокурора в течение одного месяцасо дня вынесения решения в окончательной форме. 

ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫН БЕРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕ ШАРТҚА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ

12 Маусым 2018 ж. | 14:46

ҚҰРМЕТТІ КЛИЕНТТЕР!

«Qazaq Banki» АҚ төлем карталарын беру және қызмет көрсету жөнінде Шартқа өзгерістер енгізу туралы «Qazaq Banki» АҚ хабарлайды, оның ішінде Банкпен төлем ордерлерін/талаптарын орындау бойынша өзгерістер мен қосымшалар және Банктің ықыласы бойынша Priority Pass картасын бұғаттау.

Өзгерістер мен қосымшалар өз күшіне 28.06.2018ж. бастап енеді.

Енгізілген өзгерістер және қосымшалармен танысу үшін осыған кірініз.
 
Егер енгізілген өзгерістер келіспеушілік жағдайын туындатса, Клиент өзгерістер және (немесе) қосымшалар қолданылатын уақыты алдында, ТК үшін ағымдық шотты ашу, қызмет көрсету және төлем карточкасын шығару жөнінде Шартты бұзуға құқылы (бұдан әрі - Шарт), шартты бұзғаны үшін қосымша комиссияны төлемей, ол туралы Банкті жазбаша түрде өзгерістер енгізу алдында Шарттың бұзылуы туралы арызды беру арқылы хабарлауы құқылы. Клиент келіседі, егер Банкпен Шарттың бұзылуы туралы жазбаша хабарлама алынбауы кезінде немесе Клиенттің жазбаша хабарламаны алу кезінде, бірақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған жағдайларға байланысты шоттың жабылмауында, Шарттағы өзгерістер Клиентпен құпталған және күшіне енген болып саналады.