«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
Решение суда не вступило в законную силу и  на решение могут быть поданы апелляционная жалоба, ходатайство прокурора в течение одного месяцасо дня вынесения решения в окончательной форме. 

«Талап етілгенге дейінгі»

 
Негізгі салым шарттары
 
Салым мерзімі Мерзімсіз
Салым валютасы Теңге, АҚШ доллары, еуро, ресей рублі
Салымның минималды сомасы Шектелмеген
Салымның ең жоғарғы сомасы 4 500 000 000 теңге
10 000 000 АҚШ доллары
8 000 000 еуро
500 000 000 ресей рублі
Есептелген сыйақыны капиталдандыру Қарастырылмаған
Сыйақы есептеу Депозиттік қаражаттың орташа алынған қалдығына нақты күндер саны үшін айдың соңғы жұмыс күні ай сайын төленеді.
Сыйақы төлеу Салымшы шартта көрсеткен деректемелер бойынша есептелген сыйақы сомасын аудару жолымен есепті жылдан кейінгі келесі күнтізбелік жылдың бірінші жұмыс күні жыл сайын төленеді (корпоративтік табыс салығы шегеріліп)
Қосымша жарналар Шектеусіз
Бір бөлігін алу Шектеусіз
Салымды бұзу Бүкіл салым сомасына шығыс операциясын жасау салым шартын бұзу болып табылады. Бұл орайда, Салымшының жазбаша талабы негізінде Банк ақшалай қаражат нақты орналастырылған күндер саны үшін есептелген сыйақы төлейді.
Салымды айырбастау Қарастырылмаған
Жылдық сыйақы мөлшерлемелері
теңге АҚШ доллары еуро ресей рублі
0,1% 0,05% 0,01% 0,05%
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемелері
теңге АҚШ доллары еуро ресей рублі
0,1% 0,05% 0,01% 0,05%