«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
Решение суда не вступило в законную силу и  на решение могут быть поданы апелляционная жалоба, ходатайство прокурора в течение одного месяцасо дня вынесения решения в окончательной форме. 

 «Тарату қоры» салымының валютасы Теңге, АҚШ доллары
 «Тарату қоры» салымы бойынша сыйақы мөлшерлемесі Тұрақты, «Тарату қоры» салымының қолданылу мерзімі ішінде
«Тарату қоры» салымы бойынша сомалар мен мерзімдер Клиент ұсынған келісімшарттан және/немесе келісімшарт сомасы және Салым шартың жасау үшін қажет мерзім көрсетілген жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу бағдарламасынан ұсталым негізінде белгіленеді.
Есептелген сыйақыны капиталдандыру Қарастырылмаған
Сыйақыны есептеу  Ай сайын, айдың соңғы жұмыс күні, депозит қаражатының орташа сараланған қалдығына, іс жүзіндегі күн үшін жүргізіледі.
Сыйақыны төлеу Салымшыға Салым шартының қолданылу мерзімінің соңына есептелген сыйақы сомасын Салымшының Салым шартында көрсеткен деректемелері бойынша аудару арқылы төлейді (корпоративтік табыс салығын шегерумен).
Қосымша жарналар Шарттары, мөлшері және мерзімділігі келісімшартта белгіленеді және дербес келісіледі. Бұл жағдайда Салым шартына қосымша келісім жасалады (ОБП №3 Қосымша).
Ішінара алу Қазақстан Республикасының Үкіметімен анықталған, жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі уәкілетті органмен келісілген құзыретті органның жазбаша келісімі негізінде.
 «Тарату қоры» салымын айырбастау Қарастырылмаған.
Мерзімін ұзарту Қарастырылмаған. Салым шартының қолданылу мерзімінің соңында «Тарату қоры» салымының негізгі сомасын және сыйақыны талап етпеген жағдайда есептелген сыйақы сомасымен «Тарату қоры» салымының сомасы (корпоративтік табыс салығын шегерумен) Салымшының көрсетілген деректемелері бойынша аударылады.
Мерзімінен бұрын бұзу Салым шартын Салымшы Қазақстан Республикасының Үкіметімен анықталған, жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі уәкілетті органмен келісілген құзыретті органның жазбаша келісімі негізінде мерзімінен бұрын бұзған жағдайда Салымшы Банкке Салым шартын бұзудың болжамды күніне дейін 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын «Тарату қоры» Салымының сомасын талап ету ниеті туралы хабарлауға міндетті. «Тарату қоры» салымы бойынша сыйақы келесі тәртіпте төленеді:
a)         егер «Тарату қоры» салымын орналастыру мерзімі 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем мерзімді құраса, сыйақы төленбейді;
b)        егер «Тарату қоры» салымын орналастыру мерзімі 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық мерзімді құраса, сыйақы Салым шартын бұзу сәтінде Банк бекіткен «Талап еткенге дейін» салым мөлшерлемесі бойынша есептеледі (корпоративтік табыс салығын шегерумен).
Сыйақы мөлшерлемесі
теңге АҚШ доллары
2,0% 1,0%
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі
теңге АҚШ доллары
2,0% 1,0%