«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
Решение суда не вступило в законную силу и  на решение могут быть поданы апелляционная жалоба, ходатайство прокурора в течение одного месяцасо дня вынесения решения в окончательной форме. 

Жеке тұлғаларға

"Береке" банктік салымы


Негізгі шарттары*:  
Мерзім, ай                  12, 24, 36
12, 24, 36 ай Салымдары үшін
Валютасы  KZT USD EUR RUB
Салымның ең аз сомасы 3 000 40 40 1000
Сыйақы мөлшерлемесі  11,4% 1% 1% 1%
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі** 12% 1% 1% 1%
Сыйақы төлеу әдісі  Ай сайын капиталдандыру/сонымен қатар банк картасын қолдану арқылы ай сайын банктік шотқа төлеу
Қосымша жарналар Шектелмеген
Бір бөлігін алу Салымның ең аз сомасы мөлшеріндегі төмендетілмейтін қалдық сақтала отырып қарастырылған 
Мерзімінен бұрын бұзу шарттары Есептелген сыйақыны жоғалтпай 30 күннен кейін 
Қажетті құжаттар Салымшының жеке басын куәландыратын құжат
Қосымша шарттар «Депозиттік» өнімі бойынша төлем картасы сыйлыққа
* Қазақстан Республикасының заңнамасымен мәмілелерді қарастыруға/мақұлдауға және жасауға жекелеген процедуралар белгіленген мәмілелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің ІНҚ белгіленген процедураларға және мерзімдерге сәйкес жасалады.
** Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемелерінің мәндерінде ауытқушылықтар (+/- жылдық 0,1%) болуы мүмкін (салым мерзімі ішіндегі күндердің нақты санына байланысты).

Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі "Қарыздар мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін сыйақы мөлшерлемелерін (шынайы құнын) есептеу ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы №137 Қаулысына сәйкес есептелген.

Сыйақы мөлшерлемесі «Qazaq Banki» АҚ Басқармасы отырысының 24.11.2017 ж. №61 (01.12.17 ж. бастап қолданысқа енгізілген).