«Qazaq Banki» АҚ-ын құнды қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметтерді  көрсету бойынша лицензиядан айыру туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылдың 27 тамызында қабылдаған шешімге байланысты «Qazaq Banki» АҚ барлық басқару органдарының құзырлары тағайындалған уақытша әкімшілікке өтті.
Барлық сауалдар бойынша «Qazaq Banki»  АҚ-ының уақытша әкімшілігінің басқарушысы  Отцова Анфиса Леонидовнаға хабарласуға болады:+7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 және info@qazaqbanki.kz
Банк салымшылары депозиттерінің кепілділігі жөніндегі қосымша ақпаратты www.kdif.kz сайтындағы іс жүзіндегі заңнамадан оқып біле алады. Мамандардың кеңесін жедел желінің 8 8000 80 10 20 (тегін) нөмері бойынша алуға болады.
Банктік қарыз шарттарына отырған жеке тұлғаларға, қарыз шарты бойынша Қазақстан Республикасының кез келген екінші деңгейлік банктеріне төменгі деректемелер бойынша ақшалай қаражатты жіберу арқылы, уақытылы өтеуді іске асыру қажет.

В связи с принятым 27 августа 2018 года решением Правления Национального Банка Республики Казахстан о лишении АО «Qazaq Banki» лицензии на осуществление банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Qazaq Banki».
По всем интересующим вопросам можно обратиться к руководителю временной администрации АО «Qazaq Banki» Отцовой Анфисе Леонидовне по телефонам +7 (727) 380-39-51, +7 (727) 380-39-99, +7 (717) 291-92-60 и info@qazaqbanki.kz
Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный).
Физическим лица, заключившим договоры банковского займа, необходимо своевременно осуществлять погашение задолженности перечислением денежных средств на реквизиты Банка, указанные в договоре займа, через любые банки второго уровня Республики Казахстан.
Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq banki» и возбуждении ликвидационного производства, а также возложении на республиканское государственное учреждение "Национальный Банк Республики Казахстан" обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств.
29 ноября 2018 года на Решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы).
Таким образом, Решение суда не вступило в законную силу.
Максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то  решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

Жеке тұлғаларға

Төлем карточкалары бойынша шығын операцияларына қойылатын шектеулер

 
Төлем карточкалары ұстаушыларының ақшасын сақтау және қауіпсіздік деңгейін көтеру мақсатында, Банкте әдепкі қалпы бойынша шығын операцияларына стандартты шектеулер орнатылған:
       
1. Банкоматта және кассада (тәулігіне) 100 000 теңге (немесе операцияны жүргізу валютасындағы эквивалентте) ақша қаражаттарын қолма-қол ақшаға айналдыру бойынша карталардың барлық типтері бойынша шығын операцияларына шектеу.

2. Интернет желісінде жүргізілетін операцияларға және телефон/пошта тапсырыстарына қойылатын шектеу айына 100 АҚШ долларына дейін (немесе операция жүргізу валютасындағы эквиваленті).
Бұл шектеу Клиент Card Service бөліміне телефон арқылы хабарласқан жағдайда 1 тәуліктен аспайтын мерзімге алынып тасталуы немесе өзгертілуі мүмкін, не болмаса Клиенттің жазбаша өтінішінде көрсетілген кез келген мерзімге өзгертілуі мүмкін;

3. АҚШ және Оңтүстік-Шығыс Азия аумағында карточканың магниттік жолағы бойынша жүргізілетін барлық карточкалық операциядарға қойылатын шектеулер (Австралия мен Жаңа Зеландияны қоспағанда).
Бұл шектеулер Клиент Card Service бөліміне телефон арқылы хабарласқан жағдайда 15 тәуліктен аспайтын мерзімге алынып тасталуы мүмкін, не болмаса Клиенттің жазбаша өтінішінде көрсетілген кез келген мерзімге өзгертілуі мүмкін;
 
 
«Qazaq Banki» АҚ Төлем карточкасын пайдалану ережелеріне сәйкес, сондай-ақ рұқсат етілмеген карточкалық операцияларының тәуекелін төмендету мақсатында, Банк бір жақты тәртіпте және кез келген уақытта карточкалық операциялар бойынша шектеулер мөлшерін орнатуға, өзгертуге, Клиентке хабарламай және Клиенттің келісімін алмай шектелмеген уақыт кезеңіне кез келген карточкалық транзакцияларды/ карточкаларды, кез келген уақытта карточкалық операциялар бойынша шектеулер мөлшерін, орнатуға, өзгертуге, карточкалық операцияларын қабылдамауға/лимиттеуге/бұғаттауға мына жағдайларда құқылы: алаяқтықты күдіктенген жағдайда, жаппай рұқсат етілмеген карточкалық операциялар деректерін анықтаған жағдайда, пайдаланушылардың дербес деректерін және клиенттердің төлем карточкаларының реквизиттерін ұрлау қаупіне алып келуі мүмкін оқиғалар тіркелген жағдайда.

Клиент карточкалық операциялар бойынша стандартты лимиттерді өзгерткен жағдайда, Клиенттің карточкалық операциялар бойынша стандартты лимиттер өзгерістерімен байланысты туындайтын барлық тәуекелдер мен салдарын Клиент өз мойнына алады  және Банк болашақта Карточканы ұстаушы жүргізетін ағымдағы шот бойынша карточкалық операциялар Клиенттің келісімімен жүргізілді деп санауға құқылы.

«Qazaq Banki» АҚ төлем карточкалары микропроцессорлармен (ЧИП-термен) жабдықталған, бұл карточкалық операцияларды жүргізген жағдайда, төлем карточкасының қауіпсіздігін айтарлықтай жоғарылатады.